ความหมายของพระพุทธศาสนา
valitse viestit alkaen
# saakka # Ohje
[/[Tulosta]\]

Thaimaa-info.com -> ไทย

#1: ความหมายของพระพุทธศาสนา Kirjoittaja: pednoiPaikkakunta: korat LähetäLähetetty: 26.2.2008 10:47
    —
พระพุทธศาสนา (Buddhism) คือ ศาสนาที่ถือว่าธรรมะเป็นความจริงสากล ที่ใครก็ตามหากสิ้นกิเลสก็จะพลได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้ และสามารถตั้งพุทธบริษัทปัจจุบันขึ้นได้ คือ พระพุทธโคตม ซึ่งเป็นองค์หนึ่งในบรรดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายที่ได้เคยตั้งพุทธบริษัทมาแล้ว และที่จะตั้งต่อไปในอนาคต ยังมีพระพุทธเจ้าอีกมากที่ตรัสรู้แต่ไม่มีบารมีพอให้ตั้งพุทธบริษัทได้ จึงให้ผลเฉพาะตัวเรียกว่า ปัจเจกพุทธเจ้า
จึงเห็นได้ว่า จากความสำนึกดังกล่าวข้างต้น ทำให้ชาวพุทธมีใจกว้าง เพราะถือเสียว่าธรรมะมิได้มีในพระพุทธศาสนาของพระโคตมเท่านั้น แต่คนดีทั้งหลายก็อาจจะพบธรรมะบางข้อได้ และแม้แต่ชาวพุทธเอง พระพุทธเจ้าก็ทรงปรารถนาให้แสวงหาและเข้าใจธรรมะด้วยตนเอง พระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง คือ ผู้ช่วยเกื้อกูลให้แต่ละคนสามารถพึ่งตนเองในที่สุด "ตนของตนเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง" อาจกล่าวได้ว่าพุทธศาสนิกที่แท้จริง คือ ผู้ที่แสวงหาธรรมะด้วยตนเองและพบธรรมะด้วยตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า พยายามพัฒนาธาตุพุทธะในตัวเอง

เวปแนะนำค่ะ

http://th.bosza.com/search-th.php?type=webinter&sub_dic=thai&sub_music=thai&sub_listenmusic=name&sub_lyric=thai&sub_movie=thai&sub_program=thai&sub_news=thai&sub_market=thai&q=%BE%C3%D0%BE%D8%B7%B8%C8%D2%CA%B9%D2

#2: ผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนา Kirjoittaja: pednoiPaikkakunta: korat LähetäLähetetty: 3.3.2008 10:41
    —
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดใน อินเดียก่อนพุทธศักราช 45 ปี (พุทธศักราชเริ่ม ตั้งแต่ปีซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จเข้า สู่ปรินิพพาน) นับวาเป็นศาสนาที่สำคัญที่ สุดของโลกศาสนาหนึ่ง มีผู้นับถือ หลายร้อยล้านคน โดยเฉพาะในประเทศต่าง ๆ ทาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียอาคเนย์ ผู้ ให้กำเนิดพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจ้า ซึ่ง เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนาง สิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้น สักกะซึ่งเวลานี้อยู่ในเขตประเทศ เนปาล ในสมัยที่พระองค์ยังไม่ได้ ออกบวช มีพระนามว่าสิทธัตถะ ในขณะที่ ยังทรงเป็นเด็กอยู่ก็ทรงศึกษา ศิลปวิทยาการต่าง ๆในสำนักต่าง ๆ หลายสำนัก ด้วยกันจนเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในวิชาการต่าง ๆ หลายสาขา

ข้อมูลจาก

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK4/chapter8/t4-8-l1.htm#sect1-0Thaimaa-info.com -> ไทย


output generated using printer-friendly topic mod. Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia

Sivu 1 Yht. 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group